Колектив

Венелина Йонова – директор
Второ ПКС, „Предучилищна педагогика”,
„Олигофренопедагогика”,”Психология”
Николина Кръстева – ст.учител
четвърто ПКС,”Предучилищна педагогика”
Олга Кунова-ст.учител
Второ ПКС,”Предучилищна и начална училищна педагогика”
Цветелина Барбова-ст.учител
Четвърто ПКС, ,”Предучилищна и начална училищна педагогика”
Мая Михайлова-учител
Четвърто ПКС, ,”Предучилищна и начална училищна педагогика”
Красимира Василева-учител
Четвърто ПКС,”Предучилищна педагогика”
Юлия Маринова-учител
Четвърто ПКС,”Предучилищна педагогика”
Пенка Младенова-мед.сестра
Камелия Костова-мед.сестра
Юнал Салиева-мед.сестра
Десислава Петрова-помощник-възпитател
Десислава Димитрова-помощник-възпитател
Любимка Тодорова-помощник-възпитател
Албена Проданова-помощник-възпитател
Нели Кирилова-помощник-възпитател
Всички помощник-възпитатели са квалифицирани по Наредба №10 от 4.12.2006г. на МОН с придобиване на професия”Помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца”
Соня Илиева – счетоводител
Галя Тодорова – домакин-касиер
Людмила Станева – готвач
Стефка Николова – помощник-готвач
Димитър Николов – огняр